نماز و نیاز ........

قال الامام علی علیه السلام :
مَن اشتغل بذکر الناس قطعه الله سبحانه عن ذکره
هر کس به یاد مردم مشغول گردد ، خداوند سبحان او را از یاد خود قطع می کند.

غرر الحکم ‌، ص ۱۹۰

****************************************

شیخ جنید را مریدی بود ...
روزی اشتباهی نمود و از خجالت رفت و دیگر خانقاه نیامد ....
تا چندی بگذشت ...
یک روز شیخ جنید با مریدان از بازاری میگذشت .
ناگهان آن مرید را بدید ...
و نگاهشان با هم تصادم نمود ...
آن مرید از شرم بگریخت ...
شیخ به مریدان گفت :شما بروید من کار دارم که من را مرغی از دام عشق رمیده
و جنید پشت سر او رفت .
مرید به پشت سرش نگاه کرد
دید که شیخ او را تعقیب مینماید .
آن مرید به سرعت بدوید و شیخ هم در عقب او ...
تا به جایی رسیدند که راه نبود .
و بن بست بود .
مرید باز از شرم صورت خود به سمت دیوار گرفت ...
مرید گفت ...
یا شیخ کجا می آیی ؟
جنید گفت :
جایی که مرید را از شرم کرده خود پیشانی به دیوار است .
آنجا شیخ به کار آید.
پس شیخ جنید مرید را بنواخت و پذیرایی و دلجویی نمود و آن مرید به پای شیخ افتاده استغفار نمود.

****************************************

هرکس نماز کند و داند که بر راست و چپ او کیست و که ایستاده است ،ازخشوع درنماز اورا هیچ نباشد...

عوارف المعارف
شیخ شهاب الدین سهروردی

****************************************

نماز چنان کن که ازخود وداع خواهی کرد
بدین نماز خود و هوای خود را وداع کن بلکه هرچه جزحق تعالی است وداع کن و همگی خود به نماز ده...

کیمیای سعادت

****************************************

عورت پوشیدن در نماز :
معنی این است که آنچه ازباطن تو زشت است ازنظر حق تعالی بپوشانی و چون دانی که ازوی هیچ چیز پوشیده نتوان کرد،
جز بدانکه باطن ازآن پاک کنی...

کیمیای سعادت

****************************************

آب دیده بی نیاز
و نماز بی نیاز
تا لب گور بیش نرود
، از لب گور بازگردد
با بازگردندگان.
اما آنچه با نیاز بود،
اندرون گور آید و در قیامت با او باشد
و همچنین تا بهشت و تا به حضرت حق پیش پیش او می رود.

مقالات شمس تبریزی