احادیث

نماز در کلام پیامبر (ص) :

* پیامبر(ص) فرمود : نماز ستون دین و معراج مؤمن و کلید بهشت است. نماز هدیه و تحفه ای بود از طرف خداوند تبارک، که پیامبر بزرگوارمان شب معراج آنرا برای پیروانش آورد. تا به ما بگوید اگر شما نیز قصد معراج دارید همانا این نماز معراج شماست که از زمین به آسمان عروج تان خواهد داد.

به معراج در آیید، چو از آل رسولید     رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید

ای برادر بی نهایت درگهیست     هر چه در وی میرسی در وی نایست

* نماز اولین عبادتی است که خداوند بر بندگانش واجب فرمود، پس هرکس نماز را ضایع کند قطعاً در ضایع کردن دیگر امور گستاخ تر خواهد بود.

* و فرمود نماز اولین چیزی است که در قیامت پرسیده می شود، اگرکار آن درست باشد بقیه کارها نیزدرست است و اگرکار آن تباه گردد بقیه کارها نیز تباه میگردد.

* و فرمود آنچه ما را از کافران جدا میکند، نماز است.

* و فرمود دینی که درآن نماز نباشد دارای هیچ خیر و نیکی ای نیست.

* و آخرین وصیتش سفارش درباره نماز و زنان و زیردستانبود.

* و فرمود هرگاه فرزندانتان به سن هفت سالگی رسیدند آنان را به نماز خواندن و یادگیری قرآن دستور دهید و هرگاه به سن ده سالگی رسیدند و نماز نخواندند آنان را تنبیه کنید تا نماز بگزارند و در آن سن رختخواب آنها را از هم جدا کنید.

* و فرمود: نمازهای پنج گانه و جمعه تا جمعه، کفاره گناهان کوچکی است که در میان شان واقع می شود تا زمانی که گناه کبیره انجام نشود.

* و فرمود: هر کس که بر نماز گزاردن مداومت داشته باشد و همیشه بموقع آنرا بخواند، نماز برای او در روز قیامت چراغ راه و دلیل رستگاری است. و کسی که بر نماز مداومت نداشته باشد، برایش نور و رستگاری نیست و روز قیامت با فرعون و قارون و هامان (رهبران کفر) خواهد بود.

گر نماز از وقت خود رفتی ترا        جهان تو شود تاریک و بی نور و صفا

* و فرمود نماز هیچوقت تعطیل نمی شود، (درسلامتوبیماری، درخوشیوناخوشی، درداراییو نداری،درجنگوآشتی،در سفریاحضر، در گرمایاسرما، پبادهیاسواره) ، حتی یک شخص بیمار آنگونه که می تواند و در توان دارد باید نمازش را بخواند و نماز را هیچگاه ترک نکند، اگر آب نبود یا ضرر داشت تیمم کند، اگر ایستاده نتوانست نشسته بخواند، اگر نتوانست خوابیده و با اشاره سر و ابرو بخواند، ببینید اهمیت نماز در اسلام چقدر است! پس وای به حال کسی که تندرست است و نماز نمی خواند! و وای به حال کسانی که دین و نمازشان را بازیچه کسب ثروت و قدرت می کنند! به همین خاطر فرمود نماز مؤمن کلید بهشت است و نماز منافق کلید دوزخ!

چه روزها به شب رفت در هوی و هوس       شبی به روز کن آخر در شکر و نماز

* و فرمود: امر شدم با مردم بجنگم تا اینکه شهادت دهند که خالق و معبودی جز الله نیست و اینکه محمد فرستاده و رسول خداست و نماز را برپادارند و زکات را بپردازند. پس هرگاه این کار را کردند خونها و مالهای خود را از من باز داشته اند، مگر بحق اسلام و حسابشان با خداوند جل جلاله است.

* و فرمود اسلام بر پنج چیز بنا شده است: 1. شهادت دادن به اینکه خالق و معبودی جز الله وجود ندارد و اینکه محمد رسول و پیامبر اوست. 2. بر پاداشتن نماز 3. دادن زکات 4. حج خانه خدا       5. روزه رمضان

* و فرمود نمازی که در آن اثر ترس و خشیت خدا در چهره نیاید و عجله کردن در نماز و آرام نگرفتن در بین ارکان نماز و ذکر کم گفتن، از منافقان است.